asp.png
Illustration: Semrèn Månsson/Tyrèns

LG Contracting utför rörinstallationer vid ASP-Projektet i Skövde

Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där LG Contracting AB blivit anlitad att projektera och utföra VS-installationer.

Projektet omfattar i sin helhet nybyggnad av akutmottagning med ambulansintag, service- och psykiatribyggnader. Den totala ytan uppgår till ca 65 000 kvm BTA. P-blocket är en nybyggnad av psykiatrisk mottagning på ca 26.000 kvm i vilken flertalet psykiatriska verksamheter kommer samlokaliseras. AS-blocket omfattar nybyggnad på ca 39.000 kvm innehållande akutmottagning med ambulansintag samt akutradiologi, röntgen, sterilcentral, IVA och operation.

 

Foto över ASP-projektet i Skövde

Foto: från ByggDialogs kamera över AS-blocket

Ett av våra största projekt

ASP-Projektets yta är nästan 65 000 kvadratmeter tillsammans. Det är ett av våra största projekt hittills och där vi har tre projektledare. Conny Gunnarsson som ansvarar för AS-Blocket, Charlie Mårtensson ansvarar för P-Plocket och Viktor Rosén hjälper till på båda.

Projektet uppförs etappvis med totalt fem etapper.  Etapp ett (P-blocket) och etapp två (AS-blocket) byggs växelvis, vi påbörjar etapp ett under mitten av etapp två.  Eftersom väggarna till sjukhuset är prefabricerade och installationsarbetet kan påbörjas först när huset är tätt blir det effektivare att uppföra etapperna på detta sätt.

P-Blocket ska vara färdigställt till 2021 och AS-Blocket till 2023. vi kommer att vara många montörer på plats som ror projektet i hamn. En bra tidsplanering är därför a och o, så alla yrkesgrupper vet när och vad som ska göras. På projektet är det en mycket detaljerad tidplan som är till stor hjälp.

- Vi har dialog med byggherre och beställare varje vecka i varje beslut. Det är grunden till allt och gör att projektet blir bra, säger Conny Gunnarsson.

Två projektledare studerar en ritning

Foto: Peter Conradsson

Samverkan är en fördel vid komplexa projekt

Projektet utförs i samverkansform, partnering, tillsammans med ByggDialog och Västfastigheter. Det är verkligen samverkan i sin rätta bemärkelse mellan byggherre, beställare och entreprenörer. Tillsammans bildar vi ett lag som har samma taktik och slutmål; den bästa produkten för projektet.

Vid ett stort komplext projekt som detta är samverkan ett fördelaktigt arbetssätt. Arbetsmiljön här är inkluderande med en öppen kommunikation där man diskuterar och löser uppdraget gemensamt. Med en lång byggtid, som det är för att färdigställa ASP-projektet, är det viktigt med en god dialog.

Två rörmontörer i varselkläder som står under stora rör

Foto: Peter Conradsson

Smidiga installationer vid trånga utrymmen

I projektet har vi hittills arbetat i underjorden vid plan 0 och 1.  Där installerar vi alla våra grova rör, de stora matningarna. Det är mycket rör som ska få plats som kräver mycket noggrann planering och samverkan med övriga yrkesgruppers installationer.

När det är trånga utrymmen med större installationer behöver det vara smidiga lösningar. För att klara utvidgningarna som blir vid denna stora mängd rör har vi använd oss av Victualics expansioner. Förenklat kan man säga att det är en flexibel koppling som expanderar när temperaturen går upp och när temperaturen sjunker går expanderingen tillbaka, här finns en film om hur det fungerar.

På det här sättet kan vi göra installationerna tajtare då vi stället för att svetsa med flänsar rillar ventiler direkt på rören, då bygger de inte iväg i storlek. Dessutom nyttjar vi böjarna på rören till att placera så många expansioner som möjligt

Expnasioner från Victualic

Expnasioner från Victualic

Foton: Peter Conradsson

Logistik vid ASP-projektet är en utmaning i sig

ASP-projektet byggs intill det befintliga sjukhuset där verksamheten är i gång så här krävs det smarta logistiklösningar.  Med tanke på projektets storlek så är det en hel del material som ska levereras. För att klara detta på ett bra sätt finns det en särskild logistikservice.

Conny berättar att alldeles intill byggarbetsplatsen finns ett mellanlager som allt material som ska till projektet kommer till. Där märks materialet upp med plan och byggnad och på kvällen/natten tas det ut till sina rätta platser. När våra montörer kommer på morgonen och ska sätta igång med arbetet så finns allt på plats.

Tre vs-montörer i varselkläder, två tittar mot kameran och den tredje drar en kärra

Rörmontörer i varselkläder

Foton: Peter Conradsson

Rätt installationslösningar

Det är speciella installationer vid sjukhusprojekt, på ASP-projektet kommer vi bland annat att installera mycket medicinska gaser. Dessa används främst för att hjälpa patienten att andas, ge smärtlindring eller för att underlätta vid operationer. Med andra ord en livsviktig installation.

Det är också viktigt med att skapa ett behagligt klimat och se till att så lite ljud som möjligt från installationerna hörs. Särskilt viktigt blir det på IVA och operations-avdelningarna. För att finna rätt lösningar diskuteras olika förslag utifrån de riktlinjer som Västfastigheter har.

Conny har tidigare arbetat med att både projektera och rita och han berättar att det är viktigt att ha en god dialog med projektören. På ASP-projektet har vi AFRY som projektör och han poängterar att relationen fungerar utmärkt där alla får komma till tals och diskutera olika lösningar.

Vi arbetar med granskning av handlingar i programmet Bluebeam. Det är som ett levande dokument där alla entreprenörer kan titta på samma ritning samtidigt och skriva kommentarer. Arbetssättet är väldigt strukturerat och ordnat och det underlättar när man kan se allas kommentarer så man förstår varandras olika delar. Det är mycket imponerade, säger Conny.