traefasad.jpg

Klimatsmart bergvärme vid kvarteret Tegelhagen, Bro

Hur ska man tänkta när det gäller uppvärmning av större byggnader, som hyreshus? Ja, det ska vara en hög kapacitet, driftsäkert och ge en konstant effekt hela året - även de kalla dagarna. Med de riktlinjerna har bergvärme en fördel då den ger en konstant effektivitet hela året om, både hållbart, klimatsmart och energieffektivt.

I den nya stadsdelen Brogårdsstaden vid kvarteret Tegelhagen i Upplands Bro har vi på LG Contracting tagit fram en unik lösning för bergvärme som är anpassad från beställarens höga energikrav. Bergvärmepumparna är supereffektiva och står för en stor del av energi- och effektbehovet. Det här gör att man sparar ca 10–15% mer än en allmän bergvärmeanläggning.

Vi bygger fem områden mitt ute i en skog, det är 650 lägenheter fördelat på 24 huskroppar med fyra undercentraler. Det är mycket bergvärme och energimässigt ligger LG i framkant i Sverige. I nuläget håller vi på att ta fram förslag på solvärmelösning som ett komplement, säger Sven-Ingvar Gustavsson, projektledare vid kvarteret Tegelhagen.

Man i varselväst och blå bygghjälm står utanför nybyggda hus. Han lutar sin högra arm mot en stolpe i marken.
Foto: Sven-Ingvar Gustavsson utanför de nybyggda husen

Finns det några andra fördelar i projektet?

Utöver en energieffektiv uppvärmning finns det också andra delar som är positiva. En smart sak är att lägenheterna byggs i moduler, ett sätt att bygga som sparar en hel del tid. Man kan säga att det är som byggklossar som husen sätts samman där badrummen kommer färdiglevererade i våtrumsmoduler.

Golven i lägenheterna läggs som såkallade installationsgolv, där rör och kablage placeras under golvet. Sven-Ingvar berättar att det finns flera fördelar med detta arbetssätt.  En bra sak är att vi kan hänga radiatorerna först (vanligtvis sätter man radiatorerna i ett senare skede på ett bygge) och sedan dra alla rör i installationsgolven.

Det gör att arbetet blir både enklare, mer rationellt och det blir mindre spillbitar. Det möjliggör också att man kan få igång effektiv byggvärme i ett tidigt skede.


Foto: Ett av modulhusen under uppbyggnad.

Installation av en vit radiator, betonggolv där värmerören är synliga.
Foto: Här har vi hängt radiatorn och dragit rör i installationsgolven.


Foto: Visst blir det fint när det är klart?

Hur långt har ni hunnit nu?

Hela projektet beräknas vara färdigställt under år 2022. Vi bygger i etapper och nu är de första husen klara, varav två är klara för inflyttning. 

Nybyggda hus med träfasad. Fönsterkarmarna är svarta och det är svarta balkonger. Gångstigar i slingrande form med grönområden.
Foto: Inflyttningsklara hus.

Hur arbetar man som projektledare på LG?

Min roll handlar om att från början se vad vi ska bygga, det är mycket arbete som ligger redan i projekteringen. Något som jag tycker är viktigt att man är delaktig med från början så man är insatt i projektet. På stora projekt som detta är har den ledande montören en viktig roll och ett stort ansvar. Man kan säga att rollfördelningen mellan projektledare och ledande montör är att projektledare gör väldigt mycket innan bygget kommer igång, därefter leder och fördelar arbetet. Min roll är att få ihop det hela, både arbetsmässigt, ekonomiskt och mot kunden berättar Sven-Ingvar.

Man som sitter och jobbar vid datorn. Han har blå ögon och glasögon och ler glatt mot kameran.

 

Samarbete i projektet precis som i en lagsport

I projekt är det väldigt viktigt med ett gott samarbete, både mellan kollegor men också över yrkesgränserna. Sven-Ingvar har ett stort sportintresse och har själv utövat ett antal olika lagsporter. Han menar att det är viktigt att ha samma lagkänsla i projekt som man har i ett idrottslag, där alla får plats och tillsammans skapar man härlig stämning och goda möjligheter.

Han berättar att vår platsansvarige Pär Johansson har tagit ett stort ansvar och ett jättejobb knyta ihop säcken med arbetet på plats. Samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna och kunden fungerar utmärkt där vi hjälps åt över gränserna.

Vill du veta mer om bergvärme?

Här är fem snabba fakta:

  1. Man kan lätt tro att värmen kommer från jordens inre, men så är inte fallet. Utan det är solens värmande strålar som helt enkelt lagras i berget.
  2. Energin ur bergvärmen fås ut genom att borra borrhål i marken. Temperaturen i berggrunden ligger på mellan sex och åtta grader C° året om. Hur djupa borrhålen ska vara är lite olika, generellt kan man säga att hålen är mellan 100 – 300 meter djupa.
  3. I borrhålet sänks en slang ned där vätska (köldbärarsprit) cirkulerar, en kollektorslinga. Vätskan värms upp av berggrunden och pumpas upp till huset.
  4. När vätskan kommer tillbaka till värmepumpen utvinns värme till husets värmesystem på detta sätt:
  • Värmen överförs via en värmeväxlare till ett köldmedium som är i ett slutet system.
  • Eftersom köldmediet har låg kokpunkt förångas det när det kommer i kontakt med värmen från slingan.
  • Därefter passerar det genom en kompressor som höjer trycket och även temperaturen till en användbar nivå, ca 50–60 °C.
  1. Vätskan pumpas ned i berggrunden igen för att värmas på nytt.

Bergvärmepump i en undercentral. På bilden syns kopparrören som är dragna samt en bygglampa i mitten för som lyser upp det lilla rummet.
Foto: Undercentral med bergvärme